شعبه شیراز در استان فارس با مدیریت آقای کمال زاده  چند سالی ست که در زمینه پخش دارو فعالیت خود را آغاز نموده است.