شعبه لرستان با مدیریت آقای نیازی چند سالی ست که در زمینه پخش دارو فعالیت خود را آغاز نموده است.