شعبه تبریز در استان آذربایجان شرقی با مدیریت آقای دکتر ادهمی در زمینه پخش دارو مشغول فعالیت می باشد.