پچ قاعدگی Period Patch

(به انگلیسیAmoxicillin) یکی از داروهای خانواده پنی سیلینها و یکی از مهمترین و پرمصرف‌ترین آنتی‌بیوتیکهای جهان است.

این دارو با اتصال به پروتئین متصل شونده به پنی‌سیلین (PBP) باعث مهار ترانس پپتیدازها می‌شود و موجب ممانعت از ساخت پپتیدوگلیکان‌های دیواره سلولی باکتری و در نتیجه، تخریب دیواره سلولی باکتریایی می‌شود. آموکسی‌سیلین به بتالاکتاماز حساس است. باکتری‌های تولیدکننده بتالاکتاماز در برابر آن مقاومند.