Cloxacillin 500

کلوگزاسیلین با اتصال به پروتئین های متصل شونده به پنی‌سیلین واقع در دیواره سلولی باکتری اثر خود را اعمال می کند.وقتی کلوگزاسیلین مراحل سوم و آخر ساخت دیواره سلولی باکتری را مهار می کند ،اتولیز آنزیمی دیواره سلولی رخ می دهد.

فارماکودینامیک

کلوگزاسیلین یک آنتی بیوتیک نیمه سنتیک می باشد که در گروه پنی سیلین ها قراردارد. کلوگزاسیلین بر علیه استافیلوکوک مولد بتالاکتاماز استفاده می شود.

فارماکوکینتیک

50% داروی کلوگزاسیلین از راه خوراکی جذب می شود که این مقدار در حضور غذا کاهش می یابد .
95% به پروتئین های پلاسما متصل می شود .
نیمه عمر کلوگزاسیلین نیم تا یک ساعت می باشد که در صورت نقص کار کلیه تا 2.5 ساعت افزایش می یابد.
کلوگزاسیلین به صورت تغییرنیافته از کلیه دفع می گردد.